Petra tou Romiou, Cyprus – where Aphrodite was born

10 Jul ’12